Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen overeenkomst) tekent, wordt u lid van RYU Martial Arts & Fitness.

Artikel 2: Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van RYU Martial Arts & Fitness en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van RYU Martial Arts & Fitness (hierna te noemen de deelnemer).
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 3: Lidmaatschap

 1. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur welke ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde Ingangsdatum overeenkomst.
 2. Het lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan RYU Martial Arts & Fitness mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden (dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap). Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14e dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is RYU Martial Arts & Fitness gerechtigd om voor het aantal dagen dat het lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van RYU Martial Arts & Fitness, kosten in rekening te brengen. (administratiekosten en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van RYU Martial Arts & Fitness).
 3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van RYU Martial Arts & Fitness worden overgedragen.
 4. RYU Martial Arts & Fitness behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
 5. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement, bijvoorbeeld van één keer in de week naar onbeperkt trainen.

Artikel 4: Lidmaatschapsgelden

 1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hieruit voortkomen, met een minimum van €150,-, zijn voor rekening van de deelnemer.
 3. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 4. Zolang niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, kan de toegang tot RYU Martial Arts & Fitness worden geweigerd. RYU Martial Arts & Fitness is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 5. RYU Martial Arts & Fitness behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.
 6. Alle prijzen zijn inclusief BTW. RYU Martial Arts & Fitness is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
 7. RYU Martial Arts & Fitness is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden van de in de Overeenkomst vermelde startdatum van het lidmaatschap, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 5: Privacy

 1. RYU Martial Arts & Fitness verwerkt persoonsgegevens van het lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van RYU Martial Arts & Fitness zijn opgenomen. RYU Martial Arts & Fitness en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 6: Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

 1. Indien het lid zijn lidmaatschap niet één maand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij RYU Martial Arts & Fitness opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één volle kalendermaand, ingaande vanaf de eerste van de volgende maand.
 2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het lid schriftelijk middels een eigen opzegbrief.Een schriftelijke opzegging dient het lid te richten aan RYU Martial Arts & Fitness, Torenstraat 6, 5142 ET  Waalwijk t.a.v. Administratie. In geval het lid zich online heeft ingeschreven, kan het lid ook per e-mail opzeggen.
 3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert RYU Martial Arts & Fitness deze per aangetekende post te verzenden.
 4. Het, door het lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van RYU Martial Arts & Fitness – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van 25 kilometer van de club. waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand, ingaande vanaf de eerste van de volgende maand.
 5. RYU Martial Arts & Fitness mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: als het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

  Als het lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

  In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid;

  Indien het lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het lid de toegang is geweigerd of ontzegd. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

Artikel 7: Opschorting (tijdelijk stopzetten)

 1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van RYU Martial Arts & Fitness het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 3 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander- ten genoegen van RYU Martial Arts & Fitness – deugdelijk bewijs.
 2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
 3. De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

Artikel 8: Openingstijden

 1. RYU Martial Arts & Fitness behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programmas e.d. te wijzigen.
 2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door RYU Martial Arts & Fitness, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is RYU Martial Arts & Fitness gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 9: Klachten en informatieplicht

 1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan RYU Martial Arts & Fitness doorgegeven te worden.
 2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer RYU Martial Arts & Fitness kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.
 3. In geval van klachten met betrekking tot RYU Martial Arts & Fitness dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de administratief medewerker of per mail via info@weareryu.nl.

Artikel 10: Personal Training

 1. RYU Martial Arts & Fitness biedt Personal Training aan. Personal Training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. RYU Martial Arts & Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij RYU Martial Arts & Fitness, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. RYU Martial Arts & Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risicos met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de deelnemer RYU Martial Arts & Fitness vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 12: Huisreglement

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de RYU Martial Arts & Fitness en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de RYU Martial Arts & Fitness staan op de website van RYU Martial Arts & Fitness en zijn bij de administratie van de RYU Martial Arts & Fitness -vestiging op te vragen.

Artikel 13: Slotbepaling

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met RYU Martial Arts & Fitness aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en RYU Martial Arts & Fitness, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar RYU Martial Arts & Fitness is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van RYU Martial Arts & Fitness te accepteren.

 

RYU Martial Arts & Fitness februari 2020