Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van RYU Martial Arts & Fitness en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van RYU Martial Arts & Fitness (hierna te noemen de deelnemer).
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding en RYU Martial Arts & Fitness-pass

 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het fitnesscentrum. Het lidmaatschap vangt aan, nadat RYU Martial Arts & Fitness het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang. De overeenkomst loopt na de eerste periode automatisch door; Aanvullende/Afwijkende voorwaarden voor diverse Facebook Actie(s): losstaande acties lopen niet automatisch door.
 2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant-deelnemer krijgt bericht van RYU Martial Arts & Fitness zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 3. Voor de eerste training bij RYU Martial Arts & Fitness ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de RYU Martial Arts & Fitness -pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige RYU Martial Arts & Fitness -pas krijgt een deelnemer toegang tot RYU Martial Arts & Fitness.
 4. Jongeren tussen de 14 en 16 jaar, die in bezit zijn van een RYU Martial Arts & Fitness -pas, krijgen uitsluitend toegang tot RYU Martial Arts & Fitness na ondertekening van een ouder of verzorger.
 5. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de RYU Martial Arts & Fitness -pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de RYU Martial Arts & Fitness -pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschap onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van 12,50 worden verkregen.
 7. Een pashouder die opnieuw een fitnessabonnement wil afsluiten bij RYU Martial Arts & Fitness is opnieuw administratiekosten verschuldigd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij RYU Martial Arts & Fitness zal altijd op de 1e of de 15e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van minimaal 3 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 3 maanden.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van 150,=, zijn voor rekening van de deelnemer.
 4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 5. De RYU Martial Arts & Fitness -pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot RYU Martial Arts & Fitness worden geweigerd. RYU Martial Arts & Fitness is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 6. RYU Martial Arts & Fitness behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden

 1. RYU Martial Arts & Fitness behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programmas e.d. te wijzigen.
 2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door RYU Martial Arts & Fitness, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is RYU Martial Arts & Fitness gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement, bijvoorbeeld van één keer in de week naar onbeperkt trainen.
 2. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een 3 maanden contract aan voor het totale abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement.
 3. Een aanvullend abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen bij RYU Martial Arts & Fitness.
 4. Een aanvullend abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het abonnement afloopt, met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

 1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij RYU Martial Arts & Fitness.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
 3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
 4. RYU Martial Arts & Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 1. RYU Martial Arts & Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij RYU Martial Arts & Fitness, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. RYU Martial Arts & Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risicos met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de deelnemer RYU Martial Arts & Fitness vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de RYU Martial Arts & Fitness -vestiging en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de RYU Martial Arts & Fitness -vestiging staan op de website van RYU Martial Arts & Fitness en zijn bij de receptie van de RYU Martial Arts & Fitness -vestiging op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

 1. RYU Martial Arts & Fitness verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. RYU Martial Arts & Fitness kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij RYU Martial Arts & Fitness door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van RYU Martial Arts & Fitness zijn opgenomen. RYU Martial Arts & Fitness en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met RYU Martial Arts & Fitness aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en RYU Martial Arts & Fitness, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar RYU Martial Arts & Fitness is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van RYU Martial Arts & Fitness te accepteren.